Select Page

Kas yra DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS – BDAR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR)

Po kelerius metus trukusių derybų Europos Parlamentas ir Europos Taryba susitarė dėl asmens duomenų apsaugos reformos.

Reformą sudaro Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) ir Duomenų apsaugos direktyva, skirta teisėsaugos institucijoms.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas yra naujas visoje Europoje galiojantis įstatymas. Šio įstatymo priėmimas suteikia asmenims naujas teises, susijusias su jų asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir saugojimu, taip pat nustato naujas organizacijų taisykles, kaip tvarkyti asmens duomenis.

Reglamentas Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse pradėtas taikyti nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Reglamentas taikomas tiesiogiai. Tai reiškia, kad jo nuostatų perkelti į nacionalinę teisę nereikia ir teisines pasekmes jis sukelia automatiškai, nuo įsigaliojimo momento.

 


 

Šiuo reglamentu siekiama padėti užbaigti kurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę ir ekonominę sąjungą, skatinti ekonominę ir socialinę pažangą, stiprinti valstybių narių ekonomiką ir siekti jų ekonomikos konvergencijos vidaus rinkoje ir fizinių asmenų gerovės.

 


 

Svetainės ar el. parduotuvės sutvarkymo pagal BDAR (GDPR) reikalavimus kaina – nuo 300 €

 


 

Bendrosios administracinių baudų skyrimo sąlygos

Duomenų valdytojui ir duomenų tvarkytojui, pažeidusiam Reglamento nuostatas, gali būti skiriamos administracinės baudos, kurios kiekvienu konkrečiu atveju turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Priklausomai nuo Reglamento pažeidimo pobūdžio bauda gali siekti nuo 2 iki 4 proc. ankstesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos, arba nuo 10 000 000 iki 20 000 000 EUR.

Šias administracines sankcijas skirs nacionalinės duomenų apsaugos institucijos. Nors baudų didinimas praktikoje tikėtinai bus įgyvendinamas laipsniškai, tačiau per kelis metus jis turės artėti prie ES sankcijų vidurkių.

Norėdami gauti tikslesnę informaciją apie kainas ir darbų trukmę, parašykite mums, nurodydami savo internetinės svetainės ar elekroninės parduotuvės adresą.

»»

5 + 8 =