Dizainerio paslaugos

Rūbų dizainerio paslaugų kaina svyruoja nuo 150 Lt už konsultacijų valandą.
Žinoma, ypatingiems renginiams šios sumos tikrai nepakaks. Daugiau informacijos rasite dizainerės Dianos Rūtos Stankevičienės interneto svetainėje www.dizainere.lt.

Jei jūs netelpate į standartus…

Taip šmaikš­tau­da­mos kal­ba mo­te­rys, ku­rios dė­vi 44 ir di­des­nio dy­džio dra­bu­žius.

Iš­ties, be­pi­gu puoš­tis, bū­ti ma­din­gai, keis­ti ap­ran­gos sti­lių, re­a­guo­ti į vi­sas di­zai­ne­rių pa­sta­bas, kai esi liek­na, dai­li – „su eti­ke­te“ „XS“ ar­ba „S“. To­kios mo­te­rys be di­de­lio var­go ras dar­bu­žių šio­kia­die­niams ir iš­ei­gai vi­so­se par­duo­tu­vė­se, mat tiek kur­ti, tiek siū­ti „stan­dar­ti­nėms mo­te­rims“ yra la­bai pa­pras­ta. O štai ap­kū­nios mo­te­rys.

„Kiek­vie­na ap­kū­ni sa­vaip: vie­nų stam­bes­nė vir­šu­ti­nė kū­no da­lis, ki­tų stam­būs klu­bai, už­pa­ka­liu­kas, dar ki­tos ap­skri­tos tar­si sta­ti­nai­tė, to­dėl la­bai sun­ku ati­tai­ky­ti ir at­kar­to­ti to­kios fi­gū­rų įvai­ro­vės ypa­tu­mus. Bet net ap­kū­ni mo­te­ris tu­ri fi­gū­rą, lie­me­nį, tad bruk­tis į be­for­mį, vos ne ke­lius sie­kian­tį švar­ką ar pa­lai­di­nę tik­rai ne­ver­ta!“ – sa­ko di­zai­ne­rė Dia­na Rū­ta Stankevičienė.

Pa­sak di­zai­ne­rės, yra du ap­kū­nių mo­te­rų fi­gū­ros ti­pai: „obuo­lio“ ir „kriau­šės“ for­mos.

Sa­vo ti­pą kiek­vie­na ga­li nu­sta­ty­ti žvilg­te­lė­ju­si į di­de­lį veid­ro­dį, bet dar ge­riau – pa­si­kon­sul­tuo­ti su spe­cia­lis­tu di­zai­ne­riu, įvaiz­džio kū­rė­ju ar bent jau „sko­nį tu­rin­čia ir mo­kan­čia reng­tis“ drau­ge – jie pa­dės įver­tin­ti tai, ką tu­ri­me gra­žaus ir ver­ta pa­ro­dy­ti, o ne slėp­ti. Nu­sta­čius sa­vo pri­va­lu­mus ir trū­ku­mus bus leng­viau iš­si­rink­ti dra­bu­žius.

„Ne­svar­bu, kad klu­bai stam­būs ar di­de­lis pil­vu­kas, – jei ko­jos gra­žios, ko­dėl ne­iš­si­rin­kus si­jo­nė­lio iki ke­lių ar net šiek tiek trum­pes­nio?. Jei krū­ti­nė di­de­lė ir klu­bai pla­tūs, bet gra­žus ir dai­lus lie­muo, ir ver­tė­tų jį iš­ryš­kin­ti, ko­dėl ne­pa­si­siu­vus kor­se­to?“.

Dizainerio paslaugos kainuoja, bet jos visada to vertos, jei norite būti pati gražiausia.

Parašykite dizainerei Dianai Rūtai Stankevičienei ir tikrai nenusivilsite.

[contact-form-7 404 "Not Found"]